Kaper eba panorama
Dotacja z UE
Pomoc de minimis udzielona przez Województwo Pomorskie

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Kaper Łeba Sp. z o.o. realizuje projekt na który otrzymał dofinansowanie w ramach działania 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Nazwa projektu: „Rozszerzenie działalności gospodarczej o usługę wynajmu przyczep kempingowych”

Pomoc de minimis udzielona przez Województwo Pomorskie, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Koszt całkowity: 726 552,00 PLN

Koszty kwalifikowane: 590 692,69 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 295 000,00 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: 00635-6523.2-SW1111008/22/23

Operacja „Rozszerzenie działalności gospodarczej o usługę wynajmu przyczep kempingowych”, której celem jest rozszerzenie usług turystycznych poprzez zakup 3 przyczep kempingowych na wynajem wraz z wyposażeniem oraz stworzenie 3 miejsc pracy w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową współfinasowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych. Efektem operacji jest wzrost zysku przedsiębiorstwa.

W ramach operacji spółka zamierza rozwinąć działalność gospodarczą o wynajem całorocznych przyczep kempingowych. Obecnie prowadzimy wynajem tyko w sezonie letnim. Planujemy zakupić w ramach operacji trzy nowoczesne przyczepy kempingowe z 5 miejscami do spania każda (186 178,86 zł sztuka). Dodatkowym wyposażeniem przyczep będą: 3 zestawy fotowoltaiczne typu off grid (9337,40 zł sztuka), w których można przechowywać energię na własną rękę w akumulatorach energii i wykorzystywać ją w przyczepie jak również zasilać punktów oświetleniowych LED); 3 zamki elektromagnetyczne (1381,30 zł sztuka) do otwierania drzwi przyczepy z funkcją rozpoznawania twarzy. Powstała wypożyczalnia przyczep kempingowych będzie miejscem, dzięki któremu turysta zaplanuje swoje wygodne i bezpieczne wakacje, ciesząc się pełną niezależnością. Zapewnimy swoim klientom prawdziwe mobilne domy wyposażone w sypialnie, salon, kuchnię i łazienkę. Będzie prowadzona ewidencja wypożyczeń przyczep. W ramach operacji zostaną utworzone 3 nowe miejsca pracy. Realizacja operacji znacznie zwiększy przychód w przedsiębiorstwie o dochody z działalności usług turystycznych i zapewni osiągniecie wskaźników produktu oraz rezultatu. Termin realizacji operacji - do 15 lipca 2023 r.Postępowania w ramach projektu

Zapytania ofertowe

1. Zapytanie ofertowe nr ZO/1/2023 z dnia 2023-03-20 na „dostawę przyczep specjalnych (kempingów) wraz z wyposażeniem" Pobierz tutaj

Sprostowanie z dnia 20 marca 2023 r. dotyczące treści Zapytania ofertowe nr ZO/1/2023 z dnia 2023-03-20 na „dostawę przyczep specjalnych (kempingów) wraz z wyposażeniem":

Poprawia się oczywistą omyłkę pisarską w punkcie IV zapytania, który przyjmuje brzmienie:
Ofertę do zapytania ofertowego należy przygotować w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 i dostarczyć w terminie do dnia 04 kwietnia 2023 roku do godz. 24.00 na adres biuro@kaperleba.pl lub na adres Zamawiającego KAPER ŁEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowogrodzka 64/43, 02-014 Warszawa. Oferta musi być ważna 14 dni.

Kaper eba panorama

Zapraszamy na wakacje do Łeby! Domki nad morzem! (+48)500-601-401